Search

מתי יהיה כדאי לבצע הליך חדלות פירעון?

הליך חדלות פירעון נועד למחוק חובות והוא הליך ראוי כאשר מעוניינים לפתוח דף חדש בחיים אך לצדו קשיים והגבלות אשר החייב ומשפחתו צפויים לעבור במסגרת ההליך. החייב יהיה חייב לשתף פעולה עם הממונה על ההליך וכל נכסיו ירוכזו לשם סילוק חובותיו. הוא גם יקבל צו איסור יציאה מהארץ ויוגבל בפתיחת חברה ועל חשבונו יוטלו הגבלות. על הפנייה להליך במאמר שלפניכם.

 

הגבלות החלות על משתתפי ההליך

מי שמשתתף בהליך חדלות פירעון, מלבד ההגבלות שציינו, חלים עליו גם הגבלות על פעילותו הכלכלית לעתיד. פושט הרגל מופיע בדו"חות של נתוני אשראי ככזה והמידע עובר למערכת הפיננסית ומגביל את יכולתו לקבל אשראי חדש בעתיד. יהיה על החייב להגיש דיווח חודשי על הוצאותיו והכנסותיו כמו גם, להית תחת הבדיקה הכלכלית של הנאמן.

 

מוצא אחרון בלבד

הליך חדלות פירעון צריך לשמש כמוצא אחרון להתמודדות עם חובות. טרם הפנייה להליך יש לנסות ולהגיע להסדר פריסה של החובות מול הנושים ופעמים רבות ניתן להגיע עם הבנקים להסדרי פריסת חוב תוך מחיקה של חלק משמעותי מהחוב.

רבים השוקלים הליכי חדלות פירעון עושים זאת לאחר הסתבכות בהתנהגות פיננסית וכלכלית בעייתית וניתן כיום לקבל סיוע מעמותות וגופים שונים לשינוי ההתנהגות הכלכלית. רבים יכולים לאזן את ההוצאות וההכנסות ולהחזיר את חובותיהם בפריסה ארוכה ללא הידרשות להליך על כל המשמעויות הנלוות לו. על תפקידו של עורך דין חדלות פירעון ראו כאן.

 

מימוש נכסים באופן עצמי

טרם פנייה להליך חדלות פירעון כדאי לשקול מימוש נכסים מכיוון שבמסגרת ההליך אלו ימומשו גם כך. רק כאשר גם כך אין בידי החייב ומשפחתו נכסים משמעותיים ולא ניתן להגיע להסדר ריאלי עם הבנקים כדאי לפנות להליך חדלות פירעון. חשוב לדעת שיש חובות שלא ניתן לקבל מהם הפטר במסגרת הליך חדלות פירעון לרבות חובות של מזונות, קנסות לגופים שלטוניים, חובות שנוצרו מרמה וכן הלאה.

 

תנאים להמשך ההליך

לאחר הכניסה להליך חדלות פירעון יש צורך לעמוד בתנאים של תכנית השיקום שהתווה הנאמן. הנאמן בודק אם פושט הרגל אכן עומד בתנאים שהוצבו לו בתוכנית והאם הוא אכן משתף פעולה עם המגבלות והחובות שאליהן התחייב במסגרת ההליך.

במהלך חצי השנה הראשונה מהעת בו נפתח ההליך עוד יש זכות להגיש בקשה לתביעת חוב ויש להגישה לנאמן האחראי על ההליך. עשרה חודשים לאחר שנפתחו ההליכים, על הנאמן להגיש תכנית שיקום לאחר בחינה מעמיקה של הסיבות שהובילו את החייב למצבו ולאחר בחינת כל הנכסים והרכוש שיכולו להיות מופנים לשם פריעת החובות.

 

סיכום פנייה לחדלות פירעון

לסיכום הנושא, במאמר זה עסקנו בשאלה מתי יומלץ על הליך חדלות פירעון. כפי שציינו, על ההליך לשמש כמוצא אחרון ולאחר ניסיון להגיע לפריסת החובות ומימוש הנכסים באופן עצמי. ההליך אינו מומלץ למי שברשות נכסים משמעותיים וכדאי להסתייע בעורך דין המתמחה בתחום טרם החלטה על הדרך הטובה ביותר טרם פתיחה בהליך.

הליך חדלות פירעון

אהבתם את הכתבה?
שתפתו בקליק
כתבות בנושא