Search

מה אומר הבסיס של חוק לשון הרע  

חופש הביטוי הוא זכות בסיסית במדינה דמוקרטית, אך הוא אינו בלתי מוגבל. חוקי לשון הרע נועדו לאזן בין זכות זו לבין הצורך להגן על שמם הטוב של אנשים וארגונים מפני דיבה והשמצות כוזבות. הבסיס החוקי לתביעות לשון הרע מגדיר את הגבולות המותרים לחופש הביטוי, ומתווה את התנאים לפיהם כשאלה יקרו ניתן יהיה להגיש תביעה משפטית. להבנת החוק החשוב הזה יש השלכות ניכרות על חיינו כפרטים וכחברה.

 

הגדרת לשון הרע

חוק לשון הרע מגדיר לשון הרע כפרסום לא חוקי של דברי גנאי, עלבון או הוצאת דיבה על אדם, שיש בהם כדי לבזות אותו בעיני הבריות או לפגוע במעמדו, במשרתו או במקצועו. פרסום כזה יכול להיות בעל פה, בכתב, בתמונה או בכל אמצעי תקשורת אחר.

הגדרת לשון הרע

 

יסודות התביעה

על מנת שתביעת לשון הרע תתקבל, על התובע להוכיח כמה יסודות מרכזיים: הפרסום היה שקרי ולא נכון, היה בפרסום משום לשון הרע כלפי התובע, הפרסום בוצע ברשלנות או בכוונת זדון ולא בתום לב, הפרסום גרם נזק ממשי לתובע, כלכלי או לשמו הטוב. תוכלו להבין את כל היסודות לעומק בעת פנייה לייעוץ אצל שמעון האן עורך דין לשון הרע המתמחה בתביעות מהסוג הזה.

 

חופש העיתונות

חופש העיתונות נחשב כזכות מוגנת בחוק, ולכן קיימת "הגנת תום לב עיתונאית" המקלה על כתבים המפרסמים תוכן שיכול להיחשב כלשון הרע, כל עוד הפרסום בוצע בתום לב ולשם עניין ציבורי. עם זאת, הגנה זו אינה מוחלטת, ועיתונאים עדיין יכולים להיתבע אם הוכח שפעלו בזדון ופרסמו דברים שידעו שאינם אמת.

 

התיישנות התביעה

תביעות לשון הרע כפופות לתקופת התיישנות, משמע התובע חייב להגיש תביעה בתוך פרק זמן מוגדר ממועד הפרסום. זהו נושא קריטי שלקוחות רבים לא תמיד מודעים לו. תקופת ההתיישנות משתנה ממדינה למדינה, אך בדרך כלל עומדת על שנה עד שלוש שנים.

 

הגנות מפני תביעה

חוק לשון הרע מכיר במספר הגנות שיכולות לחסן את הנתבע מפני תביעה, כמו אמירת אמת לתועלת הציבור, ביקורת הוגנת, דיווח תקין מדיון משפטי ופרסומים במסגרת חסינות משפטית. כמו כן, דעות ופרשנויות אישיות על עובדות ידועות, לא נחשבות ככלל ללשון הרע.

 

סנקציות משפטיות

אם תביעת לשון הרע מתקבלת, בית המשפט יכול להורות על פיצויים כספיים ועל פעולות שלא קשורות לפיצוי כספי (צו מניעה, התנצלות פומבית). בנוסף, במקרים חמורים, עלולים להיות השלכות פליליות ועונשי מאסר.

 

לסיכום

חוק לשון הרע מציב כללים ברורים לגבי מה נחשב כפרסום לא חוקי וכיצד ניתן לתבוע בגין נזקים שנגרמו מכך. היסודות המרכזיים הם שקריות הדברים, היותם פוגעניים, חוסר תום הלב ונזק ממשי. החוק גם מתווה הגנות וסייגים כדי לשמור על חופש הביטוי והעיתונות. ככלל, מטרת החוק היא לאזן בין מניעת פגיעה בשם הטוב לבין הזכות החוקתית לחופש דיבור. היכרות עם הבסיס החוקי חשובה לא רק לגורמים משפטיים, אלא גם לכל אדם המעוניין לשמור על מוניטין וכבוד תוך הבנה של אילו דברים מהווים חריגה מחופש הביטוי.

סנקציות משפטיות