law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין

תקנון האתר

 

בין:

אתר www.law4all.co.il באמצעות כל גוף או חברה מפעילה

 ( להלן: "מפעילת האתר" )

 

לבין:

 

המשתמש ו/או המפרסם באתר

( להלן: "המשתמש" )

 

הואיל ומפעילת האתר מפעילה אתר בכתובת www.law4all.co.il (להלן: "האתר") אשר מטרתו בין היתר לפרסם מידע משפטי ושירותים משפטיים לאזרחים ולעורכי דין, והמאפשר לעורכי דין או לספקי שירות או לכל גורם אחר לפרסם עצמו באתר, לכתוב מאמרים, פסקי דין ומידע משפטי.

והואיל והמשתמש מעוניין להרשם לאתר ו/או לפרסם את שירותיו באתר ו/או לפרסם מאמרים או כל מידע אחר באתר.

והואיל     והמשתמש מבקש להצטרף לאתר בהתאם לתנאי הסכם זה;

והואיל     ואין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת המונעת מהצדדים להתקשר בהסכם זה;

 

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

  1. מבוא

1.1             המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.               

1.2             כותרות הסעיפים בהסכם נועדו לשם נוחיות בלבד ואין להתחשב בהן בפרשנות החוזה.

 

1.3             הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים ותאגידים כאחד.

 

  1. כללי

2.1             הסכם זה ניתן לשינוי ו/או עריכה ו/או הוספה של מנהלי האתר ו/או הבאים בשמם ו/או במקומם בכל עת שיחפצו ללא מתן הודעה ו/או התראה, לנרשמים לאתר ו/או למבקרי האתר ו/או לכל אדם אחר.

 

2.2             הפרסום באתר  אינו מקנה למפרסם כל קניין או זכות באתר. כל הזכויות והבעלות באתר הינן ונשארות בידי בעלי האתר או מפעילתו.

 

2.3             מפעילת האתר שומרת לעצמה הזכות לסרב לפרסם כל גורם אשר לדעתה מהווה תחרות לאתר ו\או עלול להציב את האתר במצב של ניגוד אינטרסים ו/או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעת הבלעדי.  כמו כן לא יפורסמו באתר תכנים העלולים לפגוע באתר ו/או באחד המפרסמים באתר ובכלל זה פרסומים המעודדים לביצוע עבירות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.

 

2.4             למשתמש באתר ניתנת רשות גישה ושימוש באתר ובתכנים. רשות זו מוגבלת וניתנת לביטול על ידי מנהלי האתר בכל עת ומכל סיבה שהיא.

 

2.5             מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת ולא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בקשר לכך.

 

2.6             מפעילת האתר רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את המבנה, המראה, והזמינות של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש למשתמש באתר.

 

2.7             מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, מילוי פרטי המשתמש ושליחתו למערכת האתר הנם בגדר בקשה לפרסום אשר תכנס לתוקף רק לאחר מתן אישור על ידי צוות האתר. המפרסם מצהיר ויודע כי צוות האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדחות כל בקשת פרסום מצד כל אדם בכל שלב שהוא גם לאחר פרסומו באתר.

 

2.8             כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר וכל חומר אחר הכלול בו שמורות למפעילת האתר לרבות זכויות היוצרים והקניין הרוחני בדפי התוכן של המפרסם ובמאמרים אשר מפורסמים על ידי המפרסם לשם חשיפתו באתר ולשם פרסום המפרסם (למעט תמונות, לוגו, וכל חומר אישי שיובא מהמפרסם)

 

  1. מהות ההתקשרות

3.1             הסכם זה ממצה את זכויות הצדדים וחובותיהם בקשר לשימוש באתר או לפרסום בו.

 

3.2             ההתקשרות הינה לשם רישומו של המשתמש באתר כמפרסם אשר במסגרתו יכול המשתמש לפרסם מאמרים, פסקי דין, מידע או כל פרסום אחר אשר ישמש את גולשי האתר ואשר יאפשר לגולשים לפנות למשתמש, לשם קבלת ייעוץ, שאלה משפטית, או פגישה או מכל סיבה אחרת באמצעות האתר.

 

3.3             מפעילת האתר מעמידה לרשות המשתמש אפשרויות שונות של פרסום כולל –  כרטיס עסק, פרסום מאמרים, פרסום פסקי דין, וכיוצ"ב.

 

3.4             לצורך פרסום באתר יש להירשם ולהוסיף פרטים אשר יוצגו לקהל הרחב, המשתמש מבין כי הפרטים אשר יוסיף יפורסמו ברשת האינטרנט.

 

3.5             המשתמש מצהיר כי כל הפרטים שהוספו על ידו הנם נכונים ומדויקים. המשתמש מבין כי עליו לשנות ולעדכן את הפרטים בכוחות עצמו במידת הצורך.

 

3.6             המשתמש יודע כי המידע אשר הינו מפרסם באתר הינו למען שימוש גולשי האתר ואשר יכול להביא למפרסם פניות במסגרת שאלה משפטית או במסגרת פניה ליעוץ. לפיכך מאשר המשתמש למפעילת האתר לשנות ו/או למחוק ואו לערוך ו/או להוסיף ו/או לגרוע מכל מידע המתפרסם באתר ע"י המשתמש.

 

3.7             המשתמש מוותר בזאת על כל טענה בגין שינוי בחומר שפירסם, עדכונו או מחיקתו וכי ידוע לו כי מהרגע בו פורסם החומר באתר תהא רשאית מפעילת האתר לערוך כל חומר מפורסם על שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה למשתמש.

 

  1. השימוש באתר

4.1             מפעילת האתר מאפשרת לכל אדם להשתמש במגוון השירותי הפרסום הקיימים באתר. ברם, מפעילת האתר תהא רשאית, להסיר מידע ו/או למנוע ו/או להפסיק את השימוש באתר, בין היתר בכל מקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן בלתי ראוי ובלתי סביר, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.

 

4.2             אין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לצלם ו/או להקליט ו/או לתרגם ו/או להפיץ ו/או לשחזר ו/או לקלוט בכל דרך אחרת, כל חלק שהוא מהרכיבים המופיעים באתר, למטרות שימוש מסחרי ו/או לכל מטרה אחרת, ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מאת מפעיל האתר.

 

4.3             המשתמש מתחייב שלא להעלות, לאחסן או להפיץ באמצעות הפורטל תכנים הנמנים עם אחד או יותר מהבאים:

4.3.1       תכנים בלתי חוקיים או שנועדו לביצוע פעולות לא חוקיות.

4.3.2       תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה אישית, פגיעה וכו''''.

4.3.3       תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לפגוע בפורטל או במשתמשים אחרים.

4.3.4       תכנים הפוגעים בפעילות הפורטל או במשתמשי הפורטל.

4.3.5       תכנים המפירים או הפוגעים בזכויות יוצרים.

4.3.6       הפצת דואר זבל (SPAM) שלנמענו אין צורך בו.

4.3.7       המשתמש מתחייב לספק פרטים נכונים בלבד להרשמה לפורטל.

4.3.8       תכנים שהגישה אליהם נחסמה באמצעות סיסמא.

4.3.9       תכנים אשר ישבשו את פעולת האתר ו/או את הלוחות באתר.

 

4.4  מפעילת האתר ו/או מפעיליו יוכלו להפסיק או לשנות את מתן שירותי הפורטל, בין אם נתנו על כך הודעה מראש, ובין אם לאו, מבלי שתהא להם חבות כלשהי כלפי מי מהמשתמשים או צד ג'''' כלשהו. במידה ומסיבות שונות תחליט מפעילת האתר בשלב כלשהוא להפסיק את פעילות האתר, לא תהיה למשתמש כל טענה כלפיי מפעילת האתר לרבות טענות בדבר נזקים ו/או הפסדי השתכרות שנגרמו כתוצאה מהפסקת פעילות הפורטל.

 

4.5 מפעילת האתר לא תהיה אחראית בגין איחורים או שיבושים כאלו או אחרים בהופעתו של הפורטל באינטרנט מכל סיבה שהיא.

 

4.6 המשתמש באתר אינו רשאי להוריד, להעתיק, לתכנת, לשנות, להפריד, לשלוף, ליצור נגזרות, לתמצת, לפרק, להרכיב, לשכפל, להפיק, לבצע, להדפיס, להפיץ, להציג, לשדר, לפרסם, לאחסן, להעביר, להשכיר, להחכיר, להשאיל, למכור, לתת רשות מכל סוג שהוא, בין אם אלה נעשים בתמורה או שלא בתמורה, או לעשות כל שימוש מסחרי מכל סוג שהוא באתר ובתכנים ובכל חלק מהם או בכל מידע או תוכן אחר שהתקבל באמצעותם.

 

4.7 המשתמש באתר אינו רשאי להשתמש בתוכנות גילוי וניטור על מנת להתחקות אחר מבנה האתר, דרך פעולתו, מידע על השימוש בו או על משתמשיו. 

 

4.8 המשתמש באתר אינו רשאי להשתמש בכל רובוט, ספיידר או בכל מכשיר אחר, אוטומטי או ידני, לניטור או העתקה של האתר או התכנים.

 

4.9 המשתמש באתר אינו רשאי להשתמש או לייצא את האתר או התכנים, או כל חלק מהם העומדים לרשותו באתר.

 

4.10         במסגרת שירותי האתר מופעלים, בין היתר, מנוע לחיפוש עורכי דין ו/או מידע משפטי ו/או מאמרים בנושאים שונים, קישוריםלאתרים של צדדים שלישיים, לרבות אתרי עורכי דין ו/או נותני שירותים המציעים למשתמש מוצרים ו/או שירותים. מפעילת האתר איננה מתחייבת להציג ו/או לשלב את הנתונים אשר הועלו לאתר ע"י המשתמש.

 

4.11         מפעילת האתר רשאית לא לפרסם באתר את פרטי יצירת קשר עם המשתמש לרבות כתובת המשרד, מייל ומספרי הטלפון לפי שיקול דעתה.

 

 

  1. העברת הפניות

5.1 האתר מאפשר פנייה של גולשים אל עורכי דין ו/או נותני שירותים באתר דרך טופס יצירת קשר ו/או קישור לאתר ו/או פרסום מספרי טלפון.

 

5.2 מפעילת האתר לא תהיה אחראית על טעויות כלשהן בהעברת הפניות באמצעות האתר לעורכי דין לרבות טעויות עקב ניתובן האוטומטי של הפניות באמצעות האתר ו/או עיכוב בניתובן ו/או אי ניתובן כלל ו/או טעויות שנובעות מבחירת תחום התמחות שגוי על ידי הפונה עצמו ו/או שגיאות תוכנה ו/או טעויות בפרסום פרטים או כל סיבה אחרת.

 

5.3 המשתמש מאשר בזאת קבלת פניות או כל מסר פרסומי מהאתר בכל אמצעי תקשורת אשר נרשם תחת פרטיו של המפרסם באתר.

 

 

  1. הטיפול בפניות – משתמש עורך דין

6.1 המשתמש מצהיר כי הינו/ה עו"ד עצמאי/ת. כאשר פונה הוא בשם משרד עורכי דין מאשר המשתמש כי יש לו הרשאה לפרסם את שם המשרד.

 

6.2 המשתמש ישתדל להשיב לפניות אשר יתקבלו מגולשים באתר בתחום התמחותו תוך 2 ימי עסקים באמצעות מענה בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות יצירת קשר טלפוני עם הפונה לפי פרטי ההתקשרות המופיעים בפנייה.

 

6.3 במענה לפניות במייל, יציין המשתמש בסוף האימייל, את הסתייגותו/ה באמצעות הפסקה הבאה:

"המידע בפנייה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להמנעות מהם וכי כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורך הדין ו/או מהפורטל ו/או מפעיליו כל אחריות. המידע הינו חסוי ומיועד לנמען בלבד ואין לעשות במידע שימוש כלשהו ו/או להעבירו לצדדים שלישיים."

 

  1. פרסום וקידום הפורטל

7.1 למשתמש לא תהיה כל טענה/תלונה ו/או מכל סוג לרבות בנוגע להיקף פרסום האתר, סוגו, טיבו, קישוריו ותכניו.

 

7.2 המשתמש מצהיר/ה כי הינו/ה מודע/ת לכך שתוצאות הפרסום ברשת בכלל ובמנועי החיפוש בפרט אינה תלויה בפעילותה של מפעילת האתר בלבד, ואינן ניתנות לשליטתה.

 

7.3 מפעילת האתר לא תהיה אחראית על תקלות טכניות ו/או אחרות אשר עשויות לשבש את הפעילות באתר ו/או הפרסום במנועי החיפוש ו/או מיקום בפועל של האתר בתוצאות החיפוש לרבות שינויים במנועי החיפוש ו/או נפילת שרת וכו''''. למשתמש לא יהיו כל טענות כלפיי מפעילת האתר בגין פגיעה בפעילות האתר עקב כך.

 

7.4 במסגרת האתר נעשה פרסום בצורות שונות, מטעם מפרסמים שונים. לפיכך, המפרסם מצהיר ויודע כי פרסומו במסגרת האתר אינו בלבדי. ולפיכך, צוות האתר יהא רשאי להציג פרסום ותכנים שונים ואחרים במסגרת האתר, לרבות בעמוד בו מופיע כרטיס המפרסם וכן להפנות פניות לעורכי דין שונים בעקבות פרסומיו של המפרסם.

 

  1. תמורת הפרסום

8.1  מפעילת האתר מפעילת האתר מסכימה לאשר למשתמש לפרסם את שירותיו ו/או מאמרים ו/או דרכי יצירת קשר באתר ללא תמורה וזאת לתקופת ניסיון בהתאם לשיקול דעתה.

 

8.2 מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או לקצר ו/או לבטל את תקופת הניסיון לפי שיקול דעתה הבלעדי ולדרוש תמורה בגין פרסום באתר. במקרה זה יהיה רשאי המשתמש לבחור אם ברצונו לשלם בגין הפניות או לאו.

 

8.3 מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את אופי פרסום המשתמש באתר ואת מבנה וסדר הופעת פרסומיו לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

8.4 למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי מפעילת האתר לרבות טענות בדבר נזקים ו/או הפסדי השתכרות בגין שינוי תנאי הפרסום באתר. למען הסר ספק במקרה ותחליט מפעילת האתר לגבות תשלום עבור הפרסום באתר יוכל המשתמש להסיר את פרסומו ולמחוק כל מידע אודותיו מהאתר.

 

8.5 לאחר תום תקופת הניסיון תהא רשאית מפעילת האתר לשנות את תנאי ההתקשרות לרבות תשלום סכום קבוע חודשי או שנתי. הודעה בדבר שינוי ו/או דרישת תשלום תשלח למשתמש.

 

8.6 מפעילת האתר תהא רשאית להאריך ו/או לקצר ו/או לבטל את תקופת הניסיון לפי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל הודעה מוקדמת.

 

8.7 המשתמש באתר מאשר למפעילת האתר לשלוח פניות למשתמש ללא פרטי הפונה במידה ותחליט מפעילת האתר לגבות תשלום עבור הפניה.

 

  1. הפסקת ההתקשרות

9.1 מפעילת האתר תהיה רשאית להפסיק הפניית גולשים למשתמש בכל שלב ומכל סיבה ללא צורך בנימוק כלשהוא וללא הודעה מוקדמת (להלן: "הפסקת ההתקשרות").

9.2 הפסקת ההתקשרות תכנס לתוקפה באופן מיידי ולמפעילת האתר תהיה הזכות להסיר את פרסומו/ה של המשתמש מהאתר.

9.3 במידה ומסיבות שונות תחליט מפעילת האתר בשלב כלשהוא להפסיק את פעילות האתר, לא תהיה למשתמש כל טענה כלפיי מפעילת האתר לרבות טענות בדבר נזקים ו/או הפסדי השתכרות שנגרמו כתוצאה מהפסקת פעילות האתר.

 

10. אחריות מקצועית

10.1         משתמש המפרסם באתר מצהיר/ה כי הינו/ה חבר/ה בלשכת עורכי הדין ומבוטח/ת בביטוח אחריות מקצועית התואם את תחום עיסוקו וכי ברשותו/ה הניסיון, הידע המקצועי, הספרות המקצועית והתוכנות המקצועיות, הנדרשים על מנת לספק שירות משפטי איכותי וברמה גבוהה לגולשים בתחום/מי ההתמחות בהם פרסם את עצמו באתר.

 

10.2         המשתמש באתר מצהיר בזאת כי ברשותו הניסיון והידע המקצועי הנדרשים בכדי לספק שירות כזה או אחר איכותי וברמה גבוהה לגולשים ו/או לעורכי הדין המפרסמים באתר.

 

10.3         המשתמש באתר מצהיר כי התכנים אשר יפורסמו על ידו הינם נכונים ולאחר בדיקה נאותה וכי אין בהם בכדי להטעות את גולשי האתר או בכדי לספק להם מידע שאינו מקצועי או נכון.

 

10.4         המפרסם ורק הוא אחראי כלפי הלקוחות לטיב השרות המוצע, מכאן ש מפעילת האתר לא תשא בכל אחריות \ נזק \ תביעה או דרישת פיצוי כזו או אחרת אם מהמפרסם ואם מהלקוח.

 

10.5         למען הסר ספק מפעילת האתר משמשת כמתווך בין הלקוח ובין מוכר השרות ו\או המוצר וכל תביעה \ דרישת פיצוי אם תופנה למפעילת האתר תועבר מייד לאחריותו וטיפולו של המשתמש.

 

10.6         מפעילת האתר לא תשא בכל אחריות מקצועית ו/או כספית ו/או אחרת בגין טענות, תביעות, עלויות, הפסדים, נזקים רשלנות מקצועית ו/או הוצאות כלשהם שייגרמו למשתמש ו/או גולשים ו/או ללקוחות כלשהם של המשתמש ו/או לצדדים שלישיים ואשר נובעת מהפעילות של המשתמש במסגרת הפורטל ו/או בגינה.

 

10.7         המשתמש מתחייב/ת לשפות את מפעילת האתר במלוא סכומי כסף שתשלם, במידה ותשלם, בעקבות תביעה כלשהי הנובעת מפעילות המשתמש באתר לרבות תביעה מטעם לקוחו ו/או גולש ו/או צד ג'''' כלפי הנהלת האתר, לרבות הוצאות בגין שכ"ט עו"ד עבור ניהול הליך משפטי בעקבות תביעת גולש/צד ג''''/לקוח כאמור.

 

11. שמירת פרטיות הפונים

המשתמש מתחייב/ת שלא לעשות שימוש בפרטיהם של הפונים ו/או העברתם לצדדים שלישיים ו/או לעשות בפרטיהם שימוש להפצת פרטיהם ללא הסכמתם, פרט לצורך מענה לפניות ו/או יצירת קשר.

 

12. המחאת זכויות

12.1         המשתמש אינו/ה רשאי/ת להמחות או להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו/יה או חובותיו/יה לפי הסכם זה, כולן או חלקן לרבות פניות, בלי הסכמה בכתב ומראש של מפעילת האתר ובתנאים שיקבעו.

13. סמכות שיפוט

הצדדים מסכימים כי הסמכות השיפוטית הייחודית בכל מחלוקת ו/או הליך משפטי שיתעוררו בעניין האתר ו/או ביצוע פעולות באמצעותו על פי הסכם זה הינה לבית משפט המוסמך בתל-אביב בלבד.

 


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים