law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
דיני עבודה
תחומים ראשיים באתר
 

איך ממלאים חוסרים בחוזה עבודה?

 / עו"ד יניב למבז  צפיות : 3947
‏2010/‏01/‏22
לעיתים לא כתוב בחוזה כיצד לנהוג בנסיבות מסוימות ונדרשת פרשנות. לא תמיד חוזה העבודה מכסה את כל האפשרויות ואת כל המקרים בהם יתקלו העובד ומהעביד.


יש כמה מסלולים שניתן להשלים חסר חוזי. לעיתים לא כתוב בחוזה כיצד לנהוג בנסיבות מסוימות ונדרשת פרשנות.
השלמת חוזה יכולה להעשות באמצעות אחד מהדרכים הבאות :
1 - פרשנות החוזה – בהתאם לחוק פרטים שלא נקבעו בחוזה או על פיו יהיו לפי הנוהג הקיים בין הצדדים ובאין נוהג כזה לפי הנוהג המקובל בחוזים מאותו סוג ויראו גם פרטים אלה כמוסכמים. למשל - נוהג שקיים במקום עבודה, לאחר 5 שנים העובדים זכאים לקבל קרן השתלמות. בא עובד ואחרי 5 שנים תובע קרן השתלמות. הנוהג הינו נוהג מפעלי, אם לא קיים נוהג במפעל עצמו אפשר ללמוד על הנוהג מחוזים קיבוציים באותו ענף ואם קיים הסכם קיבוצי האומר שאחרי 5 שנים מקבלים קרן השתלמות בענף זה, הרי שמתייחסים לחוזה של העובד כאילו מכיל תנייה משתמעת, תנאי מכללא, שהעובד זכאי לקבל קרן השתלמות. אם כתוב בחוזה במפורש שהעובד לא יקבל קרן השתלמות, הרי לא יקבל, זה לא הסדר כופה.
כלומר הבדיקה :
- נוהג מפעלי.
- הקשר תעשייתי.

2 – מכוח הדין – מדובר על חקיקת עבודה כאשר חקיקה זו יכולה להיות חקיקה ראשית – חוקי מגן (חוק חופשה שנתית, חוק דמי הבראה, חוק פיצויי פיטורים...), או חקיקה משנית – צווי הרחבה.
חקיקה יכולה להשפיע בכמה מצבים :
• סוגיה מסוימת לא מוסדרת בחוזה, למשל חופשה שנתית. כיוון שיש הסדר חוקי לחופשה שנתית, רואים בצדדים כאילו הסכימו להסדר שהחוק קובע יש השלמה מכוח הדין.

• נניח שיש הסדר חוזי שמתייחס לחופשה, אך גורע מההסדר החוקי. ס' 3 לחוק חופשה שנתית מקנה לעובד זכות ל – 14 ימי חופשה שנתית בתשלום בשנת עבודה ראשונה. נחתם הסכם שמקנה לעובד 7 ימים. עפ"י ס' 30 לחוק החוזים, זה בטל. חוקי המגן אינם ניתנים לויתור בהסכם עבודה, כלומר לא ניתן להתנות עליהם. לא מבטלים את כל החוזה אלא חלק ממנו.

• כאשר ההסדר החוזי מקנה זכויות עודפות מזה שמקנה ההסדר החוקי. למשל החוזה מקנה לעובד 20 ימי חופשה שנתית מעל לחוק. החוק קובע רצפה ואי אפשר להתנות אך ניתן להוסיף. ס' 38 לחוק חופשה שנתית קובע שהחוק לא בא למעט מכל זכות נתונה עפ"י חוק, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, אבל יש לשים לב שבית המשפט לא התייחס באופן שווה לכלל ההוראות של ההסכם החוזי. בית המשפט מפריד בין החלק החוזי שחופף לחוק לבין החלק החוזי שנגזר מהסכמה בין העובד למעביד. אם הסתיימו יחסי עובד מעביד ומבקש פדיון חופשה שנתית. 14 יום החוק מאפשר. באשר ל-6 ימים, חוזרים לחוזה ומחפשים הוראה אם יחול לקבל פדיון חופשה על ימי החופשה השנתית. הפסיקה בד"כ לא אפשרה את דמי הפדיון אם לא מופיע בחוזה.

3 - פרשנות נוספת או השלמת חוזה מכוח הסכם קיבוצי – יש הסכם עבודה בין ארגון היציג של העובדים לבין מעביד או ארגון יציג של מעביד. כשרוצים לברר איזה חוזה חל במקום העבודה, ראשית יש לבדוק אם קיים באותו מקום עבודה הסכם קיבוצי. אם רוב העובדים במקום העבודה, תנאיהם מוסדרים בהסכם קיבוצי, בודקים אם חוזה העבודה של העובד נמצא תחת מטריה של ההסכם הקיבוצי או מחוצה לה.

ס' 19 לחוק הסכמים קיבוציים – זכויות וחובות של עובד ומעביד – "הוראות שבהסכם קיבוצי בדבר תנאי עבודה, סיום עבודה, וחובות אישיות המוטלות לפי אותן הוראות על עובד ומעביד וזכויות המוקנות להם , יראו אותן כחוזה עבודה בין כל מעביד וכל עובד שעליהם חל ההסכם.." . הוראות הסדר קיבוצי – הסדר כופה, העובד אינו יכול לוותר עליהם. רק בדיעבד – בתום החוזה. יכול להיות מצב אחר שיש הסכם קיבוצי אבל לעובד זה יש חוזה אישי.
ס' 22 לחוק הסכמים קיבוציים עוסק - בחוזה עבודה והסכם קיבוצי – "הוראה בחוזה עבודה שהיא שונה מהוראה אישית שבהסכם קיבוצי החל על בעלי החוזה, ההוראה בהסכם הקיבוצי עדיפה. היה השינוי לטובת העובד, עדיפה ההוראה בחוזה העבודה, אם אין בהסכם הקיבוצי דבר המונע במפורש אותו שינוי". העיקרון - עדיפות העובד. יש חריג – אסור למעביד לתת הטבות מעבר לכתוב בהסכם הקיבוצי, זה פועל נגד הארגון היציג.

4 – מקור רביעי להשלמת חוזה מכוח הפסיקה לפרשנות חוזה העבודה -
הפסיקה התייחסה ל- 4 נושאים מרכזיים לחובות וזכויות שבין עובד ומעביד:
• בצוע עבודה והספקה של עבודה - יש חובה לעובד לעבוד, ולמעביד לשלם עבור עבודה זו, האם המעביד חייב לספק עבודה? משלם שכר ואין עבודה. האם חובה שיש לספק עבודה. פסק דין אורלי פרת הרופא בביה"ח – הרופא טען שע"י זה שלא מקצים לו ניתוחים, פוגעים ביכולת שלו להשתכר. על מנת להתפתח, אדם צריך לתרגל – לעבוד והטענה היתה שאי הספקת עבודה ע"י ביה"ח זו פגיעה ביכולת חופש העיסוק של העובד, לממש יכולת ולהתפתח. כשביה"ח לא מספק ניתוחים הוא פוגע בו. השופטת ברק – חושבת שלעובד יש זכות לבצע עבודה נגזר מכבוד האדם, כבודו של אדם נפגע כאשר יושב בחוסר מעש בעיקר כשמדובר על אנשים עם מיומנויות. זה זכות מסויגת מאחר ובמקרה המיוחד היה עובד העוסק בעיסוק מסוים שקיימת פגיעה בו. יש להבחין כאשר אי הספקת עבודה פוגעת במוניטין העובד וכאשר כשאין פגיעה. יש מקרים שלעובד אין חובה לבצע עבודה. לעובד יש זכות לקבל שכר ואינו חייב לבצע עבודה – חופשת לידה, זכות לעובדת לצאת לבדיקות הריון במהלך העבודה.

• יחסי שליטה וכפיפות - חוזה העבודה כולל את חובת העובד לציית ניהולית להוראות המעביד. חובה זו נובעת מכך שמעביד יש לו זכות בהיותו בעל הקניין, ההראכיה ניהולית, חובה זו הינה בהקשר הארגוני ולא בייצור. מדובר על ארגון שטוח – עמיתים לעבודה ולא על פיקוח. מה קורה כשיש התנגשות. המעביד נותן הוראה לעובד אך זו עומדת בסתירה להנחיות האיגוד המקצועי ? – הפסיקה נוטה לקבוע שעובד כזה לא צריך לציית להוראות של המעביד שלא מתיישבות עם התחייבותו כלפי איגוד העובדים.

• יחסי אמון – ההנחה היא שיחסי עבודה הינם יחסי אמון שמטילים חובות על העובד והמעביד. הציפייה שהצדדים לחוזה יתנהגו ביושר, תום לב בנאמנות. חובת הנאמנות של העובד, שלא ימצא בניגוד עניינים עם מעבידו. לא יקבל טובות הנאה מלקוחות וספקים של המעביד, לא לגלות סודות, משמעותה אסור לו לעבוד במקום אחר ללא אישור המעביד גם כשלא פוגע במקום העבודה – במעביד הראשון . חובת הנאמנות ויחסי האמון - חובת נאמנות הדדית בין עובד ומעביד גם למעביד יש חובת נאמנות. בא לידי ביטוי במשפט המשווה, מניעת הטרדות עובדים, יצירת מנגנון לטיפול בתלונות, חובה לשמור פרטיות וכבוד העובד. בא לידי ביטוי פסק דין ההסתדרות נגד האוניברסיטה ת"א, נגע לשאלה האם מעביד יכול לשלוח עובדים למבחני תעסוקה.

• חובת הזהירות – חובה הדדית. על העובד מוטלת חובה להשתמש בזהירות בציוד המעביד, לא להפר כללי בטיחות בעבודה, לא להתרשל, אין חובה על העובד לעשות את עבודתו באופן מושלם ועל כן ניתן לתבוע את העובד על רשלנות ונזקים שנגרמו מרשלנות עובד. על המעביד להנהיג כללי בטיחות ולשמור עליהם להדריך העובדים שלא יפגעו. כאשר יש חסר בחוזה, בית המשפט צריך להשלים החסר, כאשר לא ניתן לקבוע את התכלית הסובייקטיבית של החוזה, לא ניתן לרדת לאומד דעתם של הצדדים, אזי בית המשפט ינסה לברר מהי התכלית האובייקטיבית של החוזה. ואז הוא נעזר בעקרון תום הלב. מניח הנחה מה צדדים סבירים והוגנים שהיו נוהגים בתום לב, היו מחליטים לגבי תכלית החוזה.

תקנת הציבור – פסק דין צ'בוטרו – עובדת שלא שולם לה שכר מינימום ועבדה מעבר לכתוב בחוק שעות עבודה ומנוחה בית המשפט השתמש בתקנות השסתום בין היתר תקנות הציבור.

גם בפסק דין בוכריס נדון תום הלב – בשאלה האם להעסיק על בסיס עובד מעביד לבין קבלן עצמאי בית המשפט לא יאפשר רווח לא סביר והשופטת ברק משתמשת בעקרון תום הלב, כדי לתת פרשנות לחוזה העבודה שמאפשרת ויתור על זכויות שנובעות מסטטוס עובד.

 
שאל חינם את עורכי הדין המומחים בתחום מלא את פרטיך ועורך דין יצור עימך קשר בהקדם מלא את פרטיך ומזכירת עורך הדין תיצור עימך קשר בהקדם לתאום פגישה
שם: אזור: מטרת פנייה:
דוא"ל: תחום:
טלפון נייד:
שם: אזור: מטרת פנייה:
דוא"ל: תחום:
טלפון נייד:
שם: אזור: מטרת פנייה:
דוא"ל: תחום:
טלפון נייד:
אודות כותב המאמר

למבז, רז ושות'


משרדינו הינו משרד עורכי דין המתמחה בעיקר בתחומי המשפט האזרחי לרבות ליטיגציה משפטית (הופעות בבתי משפט), דיני חברות, עסקאות מקרקעין ונזיקין.

תחומי פעילות אלו כוללים מתן יעוץ וליווי לחברות בתחומי פעיל ...


אודות כותב המאמר

מאמרים נוספים מאותו כותב


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים